2018-01-11

Ochrona środowiska obwieszczenia 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.3.3.2018 z dn. 21.12.2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ewid. 386, obreb Pieruszyce, gmina Czermin, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie". dz. 386 ark. m. 1 obręb Pieruszyce

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.4.3.2018 z dn. 21.12.2018 r. o przystapieniu di przeprowadzenia oddzialywania na środowisko inwestycji pn."Budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do MW na działce o nr ewid. 354/6 obreb Pieruszyce, gmina Czermin, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie", dz. 354/6 ark. m. 1, obreb Pieruszyce

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.2.3.2018 z dn. 06.12.2018 r. w sprawie wszczęcia postepowania dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 21/6 (obręb 0006) w miejscowści Pieruchy, gmina Czermin".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin Nr RB.6220.10.43.2013 z dnia 23.11.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.10.40.2013 z dn. 25.10.2018 r. w sprawie zawiadomienia o uchyleniu przez SKO decyzji Wójta Gminy Czermin w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia "Budowa fermy norek, tj. budowa wiat-pawilonów hodowlanych, płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem odciekowym przy max. wielkości hodowli nie przekraczającej 210 DJP w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.2.27.2016 z dn. 30.08.2018r. 

Obwieszczebie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.2.25.2016 z dn. 05.07.2018 r. w sprawie zawiadomienia o uchyleniu przez SKO decyzji Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.2.13.2016 z dn. 15.05.2018 r. dot. przedsięwzięcia pn."Budowa chlewni tuczników o obsadzie do 177,10 DJP".

 

Obweszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.1.25.2017 z dn. 28.06.2018 r. w sprawie zawiadomienie straon o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sprzeciwow. Dot. inwestycji pn."Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą" dz. 4/4 ark. m.14, m. Psienie - Ostrów

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.10.37.2013 z dn. 28.06.2018r. że w dniu 21.06.2018 r., wpłynęło do tut. organu odwołanie od decyzji Wójta Gminy Czermin o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.9.34.2016 z dn. 15.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia o wniesieniu do WSA o odrzucenie skargi.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.2.22.2016 z dn. 07.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia o wniesieniu odowłania od decyzji nr RB.6220.2.13.2016 z dn. 15.05.2018 r. o domowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa chlewni tuczników o obsadzie do 177,10 DJP".

 

Obwieszczenie nr RB.6220.9.30.2016 z dn. 01.06.2018 r. Sprostowanie do obwieszczenia nr RB.6220.9.27.2016 z dn. 30.04.2018 r.

 

Obwieszczenie nr RB.6220.1.22.2017 z dnia 28.05.2018r. Sprostowanie do Obwieszczenia nr RB.6220.1.18.2017 z dn. 22.05.2018r. 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy czermin nr RB.6220.1.18.2017 z dn. 22.05.2018 r. w sprawie zawiadomienia o uchyleniu przez SKO decyzji nr RB.6220.1.7.2017 z dn. 02.03.2018 r. dla inwestycji polegającej na"Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą" -dz. 4/4 ark. m. 14, obręb Czermin, m. Psienie-Ostrów

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.10.34.2013 z dn. 17.05.2018 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie fermy norek tj. budowie wiat - pawilonów hodowlanych nie przekraczajacej 210 DJP w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym" na nieruchomości zlokalizowanej w m. Broniszewice dz. 198/1 ark. m. 4.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.2.14.2016 z dn. 15.05.2018 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie chlewni tuczników o obsadzie do 177,10 DJP" zlokalizowanego w miejscowości Broniszewice.


Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.9.27.2016 z dn. 30.04.2018r. w sprawie zawiadomienia o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa dwóch chlewni tuczników o obsadzie do 273DJP"  i przekazaniu sprawy organowi I instacji do ponownego rozpatrzenia

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czermin za rok 2017

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.10.31.2013 z dn. 17.04.2018 r. w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fermy norek tj. budowie wiat - pawilonów hodowlanych, płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem odciekowym przy max. wielkości nieprzekraczającej 210 DJP w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220..1.14.2017 z dn. 27.03.2018 r. w sprawie zawiadomienia o wniesieniu odwołania od decyzji nr RB.6220.1.7.2017 z dn. 02.03.2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6220.9.24.2016  z dn. 26.03.2018 r. w sprawie zawiadomienia o wniesieniu odwołania od decyzji nr RB.6220.9.15.2018 z dn. 02.03.2018 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy czermin z dn. 05.03.2018 r.  sprawie ponownego wyłożenia raportu, zawiadomienia o wydaniu postanowienia przez RDOŚ w Poznaniu oraz sprostowaniu numeru działki dla inwestycji polegajacej na"Budowie fermy norek tj. budowie wiat - pawilonów hodowlanych, płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem odciekowym przy max. wielkości nieprzekraczajacej 210 DJP w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin z dn. 02.03.2018 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie dwóch chlewni tuczników o obsadzie do 273 DJP. lokalizacja: dz. 107, ark m. 3, Broniszewice.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin z dn. 02.03.2018 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni wraz z infrastrukturą towarzysząca". Lokalizacja inwestycji:dz. 4/4 ark. m. 14, miejscowości Psienie - Ostrów, obręb Czermin.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermoin z dn. 19.02.2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fermy norek tj. budowie wiat - pawilonów hodowlanych, płyty obornikowej wraz ze zbiornikiem odciekowym przy max. wielkości nieprzekraczajacej 210 DJP w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin z dn. 09.02.2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie dwóch chlewni tuczników o obsadzie do 273 DJP" (dz nr 107 m. Broniszewice).

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin z dn. 09.02.2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego - tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą" (dz. nr 4/4 m. Psienie - Ostrów).

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin z dn. 04.01.2018r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch chlewni tuczników o obsadzie do 273 DJP" na terenie działki nr 107 ark. m. 3 obręb Broniszewice 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin z dn. 04.01.2018r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni o obsadzie do 126 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na terenie działki nr 4/4 ark. m. 14 w miejscowości Psienie Ostrów ( obręb Czermin) 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się