2017-01-27

Ochrona środowiska obwieszczenia 2017O

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Czermin o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizaxję przedsięwzięcia polegajacego na:"Budowie budynku inwentarskiego -  tuczarni o obsadzie do 126 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin o wyznaczeniu terminu rozprawy administracyjnej w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa dwóch chlewni tuczników o obsadzie do 273 DJP" w miejscowości Broniszewice

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin o przedłożeniu uzupełnień do raportu o oddziaływaniu nana środowisko w związku z przystąpieniem do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn."Budowa dwóch chlewni tuczników w obsadzie do 273DJP". Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działki nr 107 (ark. m. 3) w miejscowości Broniszewice 52 o łącznej obsadzie do 273DJP.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :”Budowie budynku inwentarskiego-tuczarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działki nr 4/4 (ark. m. 14) w miejscowości Psienie-Ostrów  (obręb Czermin) o całkowitej obsadzie 126 DJP.

 

 
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się