2018-01-11

Obwieszczenia Wójta 2018r. O

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.17.6.2018 z dn. 17.12.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej średniego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa odtworzeniowa linii SN 15kV GPZ Pleszew - Chocz odgałęzienie Broniszewice za odł. 975, gm. Czermin", dz. 233, 232, 162, 199,195 ark. m. 2

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.16.6.2018 z dn. 17.12.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegająceju na budowie kablowej linii energetycznej średniego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa odtworzeniowa linii SN 15kV GPZ Pleszew - Chocz odgałęzienie Broniszewice za odł. 975 gm. Czermin". Broniszewice, dz. 119, 120, 315, 150, 151/6, 162, 161/1 ark. m. 2.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej średniego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa odtworzeniowa linii SN 15 kV GPZ Pleszew - Chocz odgałęzienie Broniszewice za odł. 975 gm. Czermin", Broniszewice dz. 127, 170, 160 ark. m. 4

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej średniego napięcia oraz napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą "przebudowa odtwoerzeniowa linii SN 15 kV GPZ Pleszew - Chocz odgałęzienie broniszewice za odł. 975 gm Czermin" Żbiki 123, 403, 279.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej średniego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa odtworzeniowa linii SN 15kV GPZ Pleszew- Chocz odgałęzienie Broniszewice za odł. 975 gm. Czermin.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie kablowej linii energetycznej średniego napięcia" w m. Broniszewice dz. 53 i 46 ark. m. 4.

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie kablowej linii energetycznej średniego napięcia" w m. Broniszewice dz. 53 i 46 ark. m. 4.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.4.38.2018 z dn. 02.11.2018 r. o wniesieniu odowłania od decyzji Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.4.29.2018 z dn. 11.10.2018 r. 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.11.11.2018 o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.4.30.2018 z dn. 11.10.2018 r. o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3101 (wieża kratowa z systemem antenowym, szafy telekomunikacyjne, zagodpodarowanie terenu, przyłacze energetyczne) dz. 5/58 ark. m. 21 obręb Czermin.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.10.10.2018 z dn. 05.10.2018 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie Pubktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obejmujacej lokalizację kontenera biurowo - socjalnego, kontenerów do magazynowania odpadów, ogrodzenia terenu, utwardzonych terenów magazynowania odpadów oraz dojść i dojazdów, terenów zieleni izolacyjnej, oświetlenia terenu itp.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.11.6.2018 z dnia 13.09.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.4.20.2018 dotyczące decyzji SKO nr SKO-4213/211/18 z dn. 03.08.2018r. 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.10.6.2018 o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.9.10.2018 o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.8.10.2018 z dn. 03.08.2018 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.7.10.2018 z dn. 18.07.2018 r, o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie, rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnymi przyłączami, instalacjami i urzadzeniami infrastruktury technicznej w m. Pieruchy.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czerminj nr RB.6733.4.18.2018 z dn. 05.07.2018 r. w sprawie zawiadomienia o wniesieniu odwołania od decyzji nr RB.6733.4.10.2018 z dn. 06.06.2018 r. dot. "Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3101 (wieża kratowa z systemem antenowym, szafy telekomunikacyjne, zagodpodarowanie terenu, przyłacze energetyczne)."- dz. 5/58, obręb Czermin.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Budowa, rozbudowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnymi przyłączami, instalacjami i urządzeniami infratruktury technicznej wzdłuż drogi powiatowej nr 4308P w m. Czermin i Psienie -Ostrów".

 

Obwieszczenie Wójta Gminy czermin o wszczęciu postępowania w sprawie "Budowa, rozbudowa linii oświetlenia drogowego wraz z niezbędnymi przyłaczami, instalacjami i urzadzeniami infrastuktury technicznej wzdłuż drogi powiatowej nr 4316P w miejscowości Pieruszyce"

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie, rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnymi przyłaczami, instalacjami i urządzeniami infrastruktury technicznej" w m. Pieruchy dz. 103, 106, 107/1, 107/2, 236, 239, 258, 278/2.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.6.10.2018 z dn. 15.06.2018 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie, rozbudowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego wraz z niezbędnymi przyłaczami instalacjami i urzadzeniami infrastruktury technicznej w m. Psienie - Ostrów, dz. 28, 35, 50.

 

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji wraz z przyłaczami do indywidualnych posesji w celu odprowadzania oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych oraz wód opadowych do odbiornika zlokalizowanej w m. Żegocin dz. 33, 71/16, 70 ark. m. 1

 

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.6.7.2018 z dn. 24.05.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wraz z niezbędnymi przyłączami, instalacjami i urządzeniami infrastruktury technicznej", dz. 28, ark. m. 13, dz. 35 ark. m. 16, dz. 50 ark. m. 16. obręb Czermin, miejscowość Psienie - Ostrów

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.5.8.2018 z dn. 24.05.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wyadania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłaczami do indywidualnych posesji w celu odprowadzania oczyszczaonych w przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych oraz wód opadowych do odbiornika". dz. 33, 71/16, 70 ark. m. 1 obreb Żegocin

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.4.7.2018 z dn. 18.05.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie obiektu infrqastruktury technicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3101 zlokalizowanej na dz. nr 5/58 ark. m. 21 obręb Czermin.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.6733.3.10.2018 z dn. 20.04.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia w m. Pieruchy.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin nr RB.67.33.3.7.2018 z dn. 27.03.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy nr RB.6733.2.6.2018 z dn. 14.03.2018 r. o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy z dn. 06.03.2018 r. o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

.Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się