2017-01-30

Obwieszczenia Wójta 2017r. O

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obwieszczenie Wójta o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oraz przebudowie drogi gminnej nr 625043P wraz z budową chodnika, budowie przystanku rekreacyjnego, rozbudowie linii oświetlenia drogowego, budowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi przyłączami i urządzeniami infrastruktury technicznej, przebudowie skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 4314P, 4315P oraz 4316P na terenie połozonym w miejscowości Żegocin oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 24/2, 24/3, 33, 35/1, 25/2, 618/12, 629, 617, 616/1, 616/2, 616/3, 367, 593, 570, 415/1, 420/4.

 

Obwieszczenie Wójta w sprawie  wniosku złożonego przez GRANDAUTO s.c. Grzegorz Kociński, Sebastian Grzybowski Czermin 67b, 63-304 Czermin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stacje demontażu pojazdów” na nieruchomości położonej w miejscowości Czermin dz. nr 5/56 (ark. m. 21 obręb Czermin)

 

Obwieszczenie Wójta o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Budowa, przebudowa drogi gminnej nr 625032P w miejscowości Broniszewice"...

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Czermino wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowa, przebudowa drogi gminnej  nr 625027P w miejscowosci Broniszewice"

 

Obwieszczenie Wojta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na "budowie z przebudową drogi gminnej nr 625043P wraz z budową chodnika, budowie przystanku rekreacyjnego, rozbudowie linii oświetlenia drogowego, budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz budowie sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi przyłaczami i urządzeniami infrastruktury technicznej, przebudowie skrzyzowań z drogą powiatową nr 4314P oraz 4315P" w miejscowosci Zegocin na nieruchomościach połozonych w miejscowości Żegocin oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 24/2, 24/3, 33, 35/1, 25/2 (ark. m. 1) 618/12, 629, 617, 616/1, 616/2, 616/3, 367, 593, 570, 415/1, 420/4 (ark. m. 2) obręb Żegocin.

 

Obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na "budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego, budowie budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m2, budowie altany ogrodowej o powierzchni do 40 m2, wewnętrznych dróg manewrowych, miejsc parkingowych, budowie placu zabaw, obiektów małej architektury wraz z niezbędnymi przyłączami i urządzeniami infrastruktury technicznej" w miejscowości Żale na nieruchomości położonej w miejscowości Żale oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 127/1 ark. m. 32 (obręb Czermin).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się