2016-01-13

ESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy  Czermin
 

Działąjąc na podstawie Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym ( Dz.U.z 2005r. Nr 200 poz.1651 ) Urząd Gminy w Czerminie uruchomił usługę Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP

Usługa dostępna jest dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Czerminie została uruchomiona na opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (E-PUAP) i wymaga spełnienia warunków obowiązujących na tej platformie. W celu złożenia wniosku wymagane jest posiadanie konta E-PUAP. Konto jest bezpłatne i można je założyć na stronie  http://epuap.gov.pl/.  

Przekazanie dokumentu odbywa poprzez wypełnienie na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej właściwego formularza i dołączenie podpisanego elektronicznie dokumentu. Metoda umożliwia złożenie dokumentu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia oraz automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy w Czerminie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Zgodnie z rozporządzeniem dokumenty muszą być sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów:

  *.doc, *.rtf  dla MS Word 6.0/95/97/2000/XP/2003
  *.xls  dla MS Excel 95/97/2000/xp/2003 
  *.txt - dokument tekstowy
  *.gif, *.tif, *.jpg *.jpeg – pliki graficzne
  *.pdf pliki zapisane w Acrobat Reader 5.0 lub nowszym
  *.zip, *.arj, *.rar -  pliki skompresowane w formacie ZIP, ARJ, RAR
  *.odt - otwarty format dokumentów aplikacji biurowych

Dokumenty muszą spełniać następujące warunki:

·         podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług certyfikacyjnych.

·         opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składajacej dokument.

·         wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

·         nie mogą zawierać wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania. 

Dokumenty w postaci elektronicznej nie spełniające powyższych wymogów nie będą przetwarzane elektronicznie oraz nie zostaną podjete czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.