2016-01-13

ESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy  Czermin
 

Działąjąc na podstawie Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym ( Dz.U.z 2005r. Nr 200 poz.1651 ) Urząd Gminy w Czerminie uruchomił usługę Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) umożliwiającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP

Usługa dostępna jest dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Czerminie została uruchomiona na opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (E-PUAP) i wymaga spełnienia warunków obowiązujących na tej platformie. W celu złożenia wniosku wymagane jest posiadanie konta E-PUAP. Konto jest bezpłatne i można je założyć na stronie  http://epuap.gov.pl/.  

Przekazanie dokumentu odbywa poprzez wypełnienie na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej właściwego formularza i dołączenie podpisanego elektronicznie dokumentu. Metoda umożliwia złożenie dokumentu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia oraz automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy w Czerminie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Zgodnie z rozporządzeniem dokumenty muszą być sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów:

  *.doc, *.rtf  dla MS Word 6.0/95/97/2000/XP/2003
  *.xls  dla MS Excel 95/97/2000/xp/2003 
  *.txt - dokument tekstowy
  *.gif, *.tif, *.jpg *.jpeg – pliki graficzne
  *.pdf pliki zapisane w Acrobat Reader 5.0 lub nowszym
  *.zip, *.arj, *.rar -  pliki skompresowane w formacie ZIP, ARJ, RAR
  *.odt - otwarty format dokumentów aplikacji biurowych

Dokumenty muszą spełniać następujące warunki:

·         podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług certyfikacyjnych.

·         opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składajacej dokument.

·         wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

·         nie mogą zawierać wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania. 

Dokumenty w postaci elektronicznej nie spełniające powyższych wymogów nie będą przetwarzane elektronicznie oraz nie zostaną podjete czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się