2016-09-29

Dane statystyczne

Dane statystyczne gminy Czermin:

Stan na dzień 30.11.2008r.

 

Położenie:  Gmina Czermin położona jest w południowo – wschodniej części województwa wielkopolskiego. Sąsiadujące gminy to: Chocz, Gizałki, Żerków, Kotlin i Pleszew.

 

Obszar :  Całkowita powierzchnia gminy – 97,8 km2, w tym:

-        użytki rolne – 8075ha

-        grunty orne – 7382ha

-        użytki zielone – 693ha

-        lasy – 1067ha

 

Ludność:  Stan ludności gminy – 5108 mieszkańców

                  liczba gospodarstw rolnych : 960

 

Transport i komunikacja: Długość dróg gminnych wynosi 77,620km, w tym:

-        22km to trasy o nawierzchni twardej ulepszonej

 

Oświata:         Zespół Szkół w Czerminie

                        Zespół Szkół w Broniszewicach

                        Zespół Szkół w Żegocinie

                       Publiczne Przedszkole w Grabiu

 

Kultura:          Gminna Biblioteka Publiczna w Czerminie

                        Ośrodek Kultury w Żegocinie

                        Ośrodek Kultury w Czerminie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się