2016-01-13

Charakterystyka Ogólna

Gmina Czermin leży na północ od Pleszewa, w południowo - wschodniej części województwa wielkopolskiego.

Położona jest w krainie geograficznej zwanej Niziną Wielkopolską i stanowi część Wysoczyzny Kaliskiej rozciętej od północnego wschodu doliną rzeki prosny. Powierzchnia gminy wynosi 97,8 km2, zamieszkuje ją blisko 5 tys. mieszkańców. Siedzibą urzędu jest położona w południowej części gminy wieś Czermin. W skład gminy wchodzi 15 miejscowości, z czego 14 to wsie sołeckie. Największą z nich są Broniszewice, które stanowią 20% ogółu mieszkańców. Sąsiadujemy z gminami Chocz, Gizałki, Żerków, Kotlin oraz Pleszew.

Gmina Czermin od 2000 roku używa własnego herbu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy.
Jest to głowa żubra z kółkiem w nozdrzeach na żółtym tle.
 

.
 

Do atrakcji turystycznych naszej gminy należą zabytki architektury świeckiej i sakralnej tj. kościoły oraz zespoły pałacowo-parkowe. Powierzchnia siedmiu parków podworskich, podlegających ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wynosi łącznie 22ha.5,73 ha;

·Czerminie – 3,01 ha;

·Grabie – 6,12 ha;

·Skrzypni – 1,83 ha;

·Wieczynie – 0,65 ha;

·Żegocinie – 4,80 ha;

·Pieruchach

Położenie komunikacyjne gminy Czermin z punktu widzenia połączeń regionalnych i międzynarodowych jest korzystne. Już od średniowiecza przebiegały tutaj szlaki łączące historyczne krainy Polski Piastowskiej: Wielkopolskę, Śląsk i Małopolskę.

Drogi wojewódzkie:  nr 443 Jarocin – Gizałki – Rychwał – Tuliszków

Na obszarze gminy prowadzi ona przez miejscowość Grab. Droga ta pełni rolę dodatkowego połączenia regionalnego dla powiatów i gmin województwa wielkopolskiego. Spełnia także funkcje ponadregionalne, ponieważ rozprowadza ruch z kierunku Nowej Soli (województwo lubuskie) i Głogowa (województwo dolnośląskie) w stronę Konina. Łączna długość trasy wojewódzkiej nr 443 w granicach gminy wynosi około 5,5 km. Droga znajduje się w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Drogi powiatowe:

Wyszczególnione w poniższej tabeli trasy pełnią rolę dróg obsługujących obszar całej gminy Czermin oraz w ramach powiatu łączą miejscowości będące siedzibami poszczególnych samorządów. Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez gminę Czermin wynosi 59,037 km. Nawierzchnię twardą posiada 58,637 km dróg, to jest 99,32 % ogółu. Drogi są pod nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Drogi gminne

Łączna długość dróg gminnych wynosi 77,620 km. 22 km, to jest 28 % ogółu, to trasy o nawierzchni twardej ulepszonej. Pozostałe drogi mają nawierzchnię nieutwardzoną gruntową. Według gminnych zamierzeń inwestycyjnych w latach 2004 – 2010 nastąpi systematyczna zmiana nawierzchni dróg z gruntowych na bitumiczno – asfaltowe i tłuczniowe.

Obecnie ogółem 86 km dróg w gminie ma twardą nawierzchnię. Relacja łącznej długości dróg utwardzonych na 100 km2 powierzchni wynosi w gminie 87,93 km i jest to wartość wyższa od średniej w województwie wielkopolskim wynoszącej 79,03 km.

Największe obciążenie ruchem kołowym notowane jest na trasie Grab – Czermin – Pleszew. Dobrze rozwinięta jest sieć komunikacji autobusowej, obsługiwanej głównie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) Pleszew i Kalisz. Dzięki niej można dotrzeć do każdego sołectwa gminy oraz do miejscowości sąsiednich. Na terenie gminy nie ma linii kolejowych. Najbliższa stacja kolejowa w Pleszewie – Kowalewie, przez którą przebiega trasa relacji Katowice – Poznań, jest zlokalizowana w odległości 12 km od Czermina.

Fakt istnienia dogodnej sieci komunikacyjnej podnosi prestiż gminy oraz stanowi istotny argument, pozwalający stymulować jej gospodarczy rozwój, zwłaszcza w zakresie funkcji pozarolniczych.

Podstawową opiekę zdrowotną  mieszkańcom gminy zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czerminie. Ze specjalistycznych usług medycznych mieszkańcy korzystają w placówkach zlokalizowanych w Pleszewie, Kaliszu i Poznaniu.

W Broniszewicach znajduje się Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, który prowadzi zgromadzenie Sióstr św. Dominika, zlokalizowany w zabytkowym pałacu.

Sieć  oświatowa na terenie  gminy składa się z 5  przedszkoli, 3 szkół  podstawowych  i dwóch gimnazjów. Każda ze szkół posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię komputerową z dostępem do Internetu.

 Z myślą o stworzeniu optymalnych warunków kształcenia i rozwoju dzieci oraz młodzieży, wybudowano salę gimnastyczną w Broniszewicach, a 24.06.2008 oddano do użytku Miasteczko Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół w Broniszewicach.  Własna baza transportowa pozwala zapewnić bezpłatny dowóz dzieci do szkół, a funkcjonowanie stołówek szkolnych objęcie dzieci programem dożywiania.

Rozpowszechnianiem kultury na terenie gminy zajmują się Ośrodki Kultury zlokalizowane w Czerminie i Żegocinie. Prowadzą one działalność kulturalno – oświatowo – sportową. Działają w nich liczne kluby i sekcje zainteresowań. Miejscowe grupy i zespoły biorą udział w cyklicznych imprezach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Kabarety „Za pięć dwunasta” przy  Ośrodku Kultury w Czerminie oraz  „Klapa” przy Ośrodku Kultury w Żegocinie, otrzymują liczne nagrody na przeglądach regionalnych i krajowych.

Integralną częścią Ośrodków Kultury jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerminie z filiami w Broniszewicach i Grabiu. Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury
i wiedzy. Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami posiada księgozbiór liczony na 25,5 tysiąca woluminów. Korzysta z niej rocznie blisko 1100 osób.

Infrastrukturę kultury uzupełniają ogólnodostępne remizy strażackie zlokalizowane
w miejscowościach: Broniszewice, Czermin, Grab, Łęg, Pieruszyce, Strzydzew, Wieczyn, Żbiki, Żegocin. Jednostki z Czermina i z Broniszewic należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wyposażone są w odpowiedni sprzęt do ratowania  życia i mienia.

Gmina Czermin współpracuje partnersko z dwoma niemieckimi gminami. Od 1996 roku z gminą Steinhöfel, położoną w Brandenburgii, a od 2004 roku z gminą Edewecht w Dolnej Saksonii. Współpraca przebiega na płaszczyźnie gospodarki,  rolnictwa, edukacji, zdrowia, sportu, turystyki i kultury.

 

W dniu 04.04.2013r. gmina Czermin wraz z gminami Chocz i Dobrzyca podpisała porozumienie o współpracy ze słowackimi gminami Spissky Hrusow, Olcnava, Slatvina i Vitkovce. W ramach wzajemnych kontaktów przygotowywane i realizowane będą wspólne projekty w następujących obszarach tematycznych: kultura, edukacja szkolna i przedszkolna, ochrona zdrowia i niepełnosprawność, opieka społeczna, rolnictwo i leśnictwo, ochrona środowiska, ochotnicze straże pożarne i organizacje społeczne, sport i turystyka.

Galeria

Obraz: herb_Czermin2.jpg
herb_Czermin2.jpg

Leszek Koreywo