2016-01-13

Charakterystyka Ogólna

Gmina Czermin leży na północ od Pleszewa, w południowo - wschodniej części województwa wielkopolskiego.

Położona jest w krainie geograficznej zwanej Niziną Wielkopolską i stanowi część Wysoczyzny Kaliskiej rozciętej od północnego wschodu doliną rzeki prosny. Powierzchnia gminy wynosi 97,8 km2, zamieszkuje ją blisko 5 tys. mieszkańców. Siedzibą urzędu jest położona w południowej części gminy wieś Czermin. W skład gminy wchodzi 15 miejscowości, z czego 14 to wsie sołeckie. Największą z nich są Broniszewice, które stanowią 20% ogółu mieszkańców. Sąsiadujemy z gminami Chocz, Gizałki, Żerków, Kotlin oraz Pleszew.

Gmina Czermin od 2000 roku używa własnego herbu zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy.
Jest to głowa żubra z kółkiem w nozdrzeach na żółtym tle.
 

.
 

Do atrakcji turystycznych naszej gminy należą zabytki architektury świeckiej i sakralnej tj. kościoły oraz zespoły pałacowo-parkowe. Powierzchnia siedmiu parków podworskich, podlegających ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wynosi łącznie 22ha.5,73 ha;

·Czerminie – 3,01 ha;

·Grabie – 6,12 ha;

·Skrzypni – 1,83 ha;

·Wieczynie – 0,65 ha;

·Żegocinie – 4,80 ha;

·Pieruchach

Położenie komunikacyjne gminy Czermin z punktu widzenia połączeń regionalnych i międzynarodowych jest korzystne. Już od średniowiecza przebiegały tutaj szlaki łączące historyczne krainy Polski Piastowskiej: Wielkopolskę, Śląsk i Małopolskę.

Drogi wojewódzkie:  nr 443 Jarocin – Gizałki – Rychwał – Tuliszków

Na obszarze gminy prowadzi ona przez miejscowość Grab. Droga ta pełni rolę dodatkowego połączenia regionalnego dla powiatów i gmin województwa wielkopolskiego. Spełnia także funkcje ponadregionalne, ponieważ rozprowadza ruch z kierunku Nowej Soli (województwo lubuskie) i Głogowa (województwo dolnośląskie) w stronę Konina. Łączna długość trasy wojewódzkiej nr 443 w granicach gminy wynosi około 5,5 km. Droga znajduje się w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Drogi powiatowe:

Wyszczególnione w poniższej tabeli trasy pełnią rolę dróg obsługujących obszar całej gminy Czermin oraz w ramach powiatu łączą miejscowości będące siedzibami poszczególnych samorządów. Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez gminę Czermin wynosi 59,037 km. Nawierzchnię twardą posiada 58,637 km dróg, to jest 99,32 % ogółu. Drogi są pod nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Drogi gminne

Łączna długość dróg gminnych wynosi 77,620 km. 22 km, to jest 28 % ogółu, to trasy o nawierzchni twardej ulepszonej. Pozostałe drogi mają nawierzchnię nieutwardzoną gruntową. Według gminnych zamierzeń inwestycyjnych w latach 2004 – 2010 nastąpi systematyczna zmiana nawierzchni dróg z gruntowych na bitumiczno – asfaltowe i tłuczniowe.

Obecnie ogółem 86 km dróg w gminie ma twardą nawierzchnię. Relacja łącznej długości dróg utwardzonych na 100 km2 powierzchni wynosi w gminie 87,93 km i jest to wartość wyższa od średniej w województwie wielkopolskim wynoszącej 79,03 km.

Największe obciążenie ruchem kołowym notowane jest na trasie Grab – Czermin – Pleszew. Dobrze rozwinięta jest sieć komunikacji autobusowej, obsługiwanej głównie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) Pleszew i Kalisz. Dzięki niej można dotrzeć do każdego sołectwa gminy oraz do miejscowości sąsiednich. Na terenie gminy nie ma linii kolejowych. Najbliższa stacja kolejowa w Pleszewie – Kowalewie, przez którą przebiega trasa relacji Katowice – Poznań, jest zlokalizowana w odległości 12 km od Czermina.

Fakt istnienia dogodnej sieci komunikacyjnej podnosi prestiż gminy oraz stanowi istotny argument, pozwalający stymulować jej gospodarczy rozwój, zwłaszcza w zakresie funkcji pozarolniczych.

Podstawową opiekę zdrowotną  mieszkańcom gminy zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czerminie. Ze specjalistycznych usług medycznych mieszkańcy korzystają w placówkach zlokalizowanych w Pleszewie, Kaliszu i Poznaniu.

W Broniszewicach znajduje się Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, który prowadzi zgromadzenie Sióstr św. Dominika, zlokalizowany w zabytkowym pałacu.

Sieć  oświatowa na terenie  gminy składa się z 5  przedszkoli, 3 szkół  podstawowych  i dwóch gimnazjów. Każda ze szkół posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię komputerową z dostępem do Internetu.

 Z myślą o stworzeniu optymalnych warunków kształcenia i rozwoju dzieci oraz młodzieży, wybudowano salę gimnastyczną w Broniszewicach, a 24.06.2008 oddano do użytku Miasteczko Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół w Broniszewicach.  Własna baza transportowa pozwala zapewnić bezpłatny dowóz dzieci do szkół, a funkcjonowanie stołówek szkolnych objęcie dzieci programem dożywiania.

Rozpowszechnianiem kultury na terenie gminy zajmują się Ośrodki Kultury zlokalizowane w Czerminie i Żegocinie. Prowadzą one działalność kulturalno – oświatowo – sportową. Działają w nich liczne kluby i sekcje zainteresowań. Miejscowe grupy i zespoły biorą udział w cyklicznych imprezach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Kabarety „Za pięć dwunasta” przy  Ośrodku Kultury w Czerminie oraz  „Klapa” przy Ośrodku Kultury w Żegocinie, otrzymują liczne nagrody na przeglądach regionalnych i krajowych.

Integralną częścią Ośrodków Kultury jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerminie z filiami w Broniszewicach i Grabiu. Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury
i wiedzy. Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami posiada księgozbiór liczony na 25,5 tysiąca woluminów. Korzysta z niej rocznie blisko 1100 osób.

Infrastrukturę kultury uzupełniają ogólnodostępne remizy strażackie zlokalizowane
w miejscowościach: Broniszewice, Czermin, Grab, Łęg, Pieruszyce, Strzydzew, Wieczyn, Żbiki, Żegocin. Jednostki z Czermina i z Broniszewic należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wyposażone są w odpowiedni sprzęt do ratowania  życia i mienia.

Gmina Czermin współpracuje partnersko z dwoma niemieckimi gminami. Od 1996 roku z gminą Steinhöfel, położoną w Brandenburgii, a od 2004 roku z gminą Edewecht w Dolnej Saksonii. Współpraca przebiega na płaszczyźnie gospodarki,  rolnictwa, edukacji, zdrowia, sportu, turystyki i kultury.

 

W dniu 04.04.2013r. gmina Czermin wraz z gminami Chocz i Dobrzyca podpisała porozumienie o współpracy ze słowackimi gminami Spissky Hrusow, Olcnava, Slatvina i Vitkovce. W ramach wzajemnych kontaktów przygotowywane i realizowane będą wspólne projekty w następujących obszarach tematycznych: kultura, edukacja szkolna i przedszkolna, ochrona zdrowia i niepełnosprawność, opieka społeczna, rolnictwo i leśnictwo, ochrona środowiska, ochotnicze straże pożarne i organizacje społeczne, sport i turystyka.

Galeria

Obraz: herb_Czermin2.jpg
herb_Czermin2.jpg

Leszek Koreywo
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się